Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, w oparciu o „Zasady organizacji roku szkolnego oraz standardy organizacyjne dla przedszkola” określone przez Wydział Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st Warszawy.
Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący. Przedszkole w terminie do 30 maja danego roku.
Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci w oddziałach, czas pracy poszczególnych oddziałów, ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
 
Organizację dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Szczegółowy Rozkład Dnia oraz inne dane organizacyjne zawarte są w Statucie Przedszkola.

 

Przedszkole:
- realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
- zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 8.00 – 13.00.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.
Do przedszkole w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 152 dzieci.
W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów.

 

Pokaż informacje o artykule