Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”.
W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy. 
Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie. 
Plan finansowy obejmuje:
wynagrodzenie osobowe pracowników,
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
składki na ubezpieczenie społeczne,
składki na Fundusz Pracy,
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
zakup materiałów i wyposażenia,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
zakup energii,
zakup usług zdrowotnych,
zakup usług pozostałych,
zakup usług remontowych,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
zakup usług dostępu do sieci Internet,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 156 w Warszawie za 2018 zostało umieszczone na stronie: http://dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl"

 

Pokaż informacje o artykule