Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
1) Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. Powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
2) Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
3) Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
a)      tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
b)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;
c)     kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
d)      występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,
e)      dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
f)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;
g)      prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola,
h)      skreślony,
i)        wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.
4) Obowiązkiem Dyrektora jest również:        
a) reagować na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez wychowanków wspólnie ustalonych zasad zachowania, w szczególności: przemoc fizyczna, agresja, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,
b) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
c)  wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu,
d)  dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
e) powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego,
f)  nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
g) coroczne przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawianie do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
h) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i)   współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,
j)  opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
k) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
l)   współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
m)  administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem,
n) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru:
a) planuje, organizuje i przeprowadza badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków,
b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu badań, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,
c) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, dwa razy w roku szkolnym przygotowuje sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przedstawia wyniki i wnioski Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
d) opracowuje program rozwoju placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy placówki i terminy ich realizacji,
e) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
f) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie
z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h) we współpracy z Radą Pedagogiczną dokonuje badania efektów pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
i) kontroluje dokumentację pracy nauczyciela (plany miesięczne, dzienniki, plany współpracy
z rodzicami, arkusze obserwacji dziecka, zeszyty rozmów z rodzicami)
j) może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,
k) czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny przez nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan bezpieczeństwa prowadzonych zajęć,
l) jeżeli przerwa w działalności oświatowej Przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor zarządzeniem powołuje Komisję w celu dokonania kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu
ł) co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy
m) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola.
6) Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach, a także na organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej:
a) w przypadku prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkole określa organizację tej działalności,
b)   innowacja lub eksperyment mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola,
c) innowacje, eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne całe przedszkole lub oddział,
d)  rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych,
e)   udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny,
f) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji.
7) Dyrektor tworzy zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
a) W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez dyrektora przedszkola.
b) Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
c) powołuje przewodniczącego zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który koordynuje pracę zespołu,
Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych o ustalonych dla dziecka formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 
Pokaż informacje o artykule