Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna, której przewodniczy dyrektor, jest kolegialnym organem placówki, w skład, którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
1) Podstawowe zadania rady pedagogicznej
a) Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
b) Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.
c) Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
d) Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
e)   Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci.
f) Współpraca z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców.
2) Stanowiące kompetencje rady pedagogicznej
a) Zatwierdzanie programów rozwoju przedszkola i rocznych programów pracy.
b)  Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.
c) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
d) Przygotowanie zmian w statucie przedszkola i przedstawienie ich do uchwalenia Radzie Przedszkola. W przypadku, gdy w przedszkolu nie działa Rada Przedszkola Rada Pedagogiczna przejmuje jej kompetencje,
e) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym
f)  Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
3) Opiniodawcze kompetencje rady pedagogicznej
a)   Opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela.
b) Opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu i środków własnych.
c) Opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
d) Opiniowanie propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
e) Wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko osoby zastępującej dyrektora podczas jego nieobecności.
f) Wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący.
g)  Wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
h) Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego grona zespół, który przygotowuje opinię o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, opinię przedkłada się organowi prowadzącemu przedszkole.
i) Opiniowanie programów opracowanych przez nauczycieli, przyjmowanie do realizacji w przedszkolu.
4) Kompetencje wnioskodawcze rady pedagogicznej
Rada ma prawo do:
a) Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola.
b) Dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola.
c) Występowania do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.
d) Wyznaczenia swego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
e)  Występowania do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola.
f) Występowania o zorganizowane zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków).
g) Występowania o powołanie komisji problemowych w razie takiej potrzeby.
Szczegółowe zasady organizacji posiedzeń, podejmowania uchwał, obowiązki przewodniczącego i członków Rady Pedagogicznej, sposób dokumentowania posiedzeń zawarte są w obowiązującym Regulaminie Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 156 w Warszawie. 
 
Pokaż informacje o artykule