Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

 

Rada Rodziców
Rada rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
1) Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.
2) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.
3)   Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
4)   Skład Rady Rodziców wybierany jest demokratycznie przez ogół rodziców na walnym zebraniu.
5)   Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi Rada poszczególnych oddziałów
w ilości co najmniej trzech osób.
6) Prezydium Rady Rodziców składa się z rodziców wybieranych większością głosów spośród przedstawicieli Rad poszczególnych oddziałów,
7)  Ordynacja wyborcza do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Przedszkola nr 156 w określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców w Przedszkolu nr 156. 
a)     Wybory przeprowadzane są w przedszkolu, na pierwszym zebraniu rodziców, zwanym dalej „zebraniem wyborczym”, nie później niż do 15 września każdego roku.
b)     Wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie,
c)    Prawa wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje jednemu z rodziców/prawnych opiekunów każdego wychowanka przedszkola,
d)  Prawa wyborcze przysługują również osobom, czasowo sprawującym opiekę nad dzieckiem w okresie dłuższej nieobecności rodziców,
e) podstawę spisu osób uprawnionych go głosowania stanowi lista wychowanków przedszkola, przygotowana oddzielnie dla każdego oddziału,
f)  Rada Oddziałowa liczy co najmniej trzech członków. Wyborcy, zgromadzeni na zebraniu wyborczym danego oddziału mogą przegłosować zwiększenie liczby członków Rady Oddziałowej,
g) Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym, wybrana w głosowaniu jawnych na zebraniu wyborczym,
h)      Kandydatów do Rady Oddziałowej może zgłosić każda osoba uczestnicząca w zebraniu wyborczym,
i)        Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie,
j)        Kandydatem do Rady Oddziałowej może być również rodzic nieobecny na zebraniu, jeśli wcześniej, na piśmie wyraził zgodę na kandydowanie,
k)      Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania,
l)        Treść karty do głosowania ustala Komisja Skrutacyjna,
m)    Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza listę uprawnionych
do głosowania, przelicza i wydaje karty do głosowania oraz zbiera, w sposób zapewniający tajność wyborów, wypełnione karty do głosowania,
n)      Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania do Rady Oddziałowej,
o)      Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania do Rady Oddziałowej przekazuje
go do dokumentacji Rady Rodziców,
p)      Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania i skład Rady Oddziałowej,
q)      Do Rady Oddziałowej wchodzą, kandydaci, którzy uzyskali kolejno, największą liczbę głosów,
r)      W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, na miejscach mandatowych, uzyska taką samą liczbę głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza ponowne wybory spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów,
s)       Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady Rodziców,
t)       Na przegłosowany wniosek uczestników zebrania wyborczego przedstawiciela do Rady Rodziców wybiera ogół uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wyborczego, w głosowaniu tajnym.
u)      Głosowanie przeprowadza i wyniki ustala Komisja Skrutacyjna.,
v)      Jeden rodzic/opiekun prawny może być przedstawicielem tylko jednej Rady Oddziałowej,
w)    Skład wybranej Rady Rodziców dyrektor przedszkola podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości.
8)      Kompetencje Rady Rodziców:
a)      Występowanie do dyrektora lub organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,
b) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli, rodziców). Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia się roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
c)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
d)     Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki,
e)      Wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola,
f)       Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
g)      Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
h)      Wszystkie organy działające w przedszkolu zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych decyzjach. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania, współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego. Osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
i)  Spory między organami przedszkola rozwiązywane są drogą negocjacji. Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowanych stron, dyrektor lub strony mogą zwrócić się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z prośbą o rozstrzygnięcie,
j)     Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca  od zawiadomienia.
 
 

 

Pokaż informacje o artykule