Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Zadania Logopedy
1) Do obowiązków nauczyciela logopedy należy:
a)      prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej
i pisma; (po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów).
b)      Konstruowanie indywidualnych (w przypadkach dzieci, u których występuje wada wymowy o głębszym zakresie) lub grupowych (liczących maksymalnie troje dzieci) planów pracy terapeutycznej.
c)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
d)     Współpraca z rodzicami/opiekunami w procesie terapeutycznym ich dzieci poprzez:
- Możliwość uczestniczenia w zajęciach
- Prowadzenie zeszytu dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną z instruktażem dalszego postępowania z dzieckiem w domu
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
e)      Współpraca z nauczycielami poszczególnych grup poprzez:
- Informacje dotyczące zakresu i etapu pracy z dzieckiem
- Informacje dotyczące opanowanych umiejętności, które może nauczyciel egzekwować od dziecka
- diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi;
f)   Przygotowywanie materiału słownikowego dla każdego dziecka, pomocy dydaktycznych, zakup fachowej literatury do biblioteki przedszkolnej.
g) Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego.
h)   Prowadzenie dokumentacji zgodnej z organizacją pracy przedszkola.
i)    Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
j)   W razie potrzeby kierowanie rodziców/opiekunów dziecka do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia celem konsultacji specjalistycznych, np. laryngologicznych, ortodontycznych, audiologicznych, foniatrycznych.
k)      Dbałość o właściwą atmosferę w pracy, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi powierzonych dzieci.
Pokaż informacje o artykule