Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:
Podstawowym zadaniem pracowników jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
1) Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielkami w zakresie opieki
i wychowania dzieci,
2) Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
3) Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
4) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 156 zobowiązani są do stwarzania dzieciom miłej, serdecznej atmosfery, są też odpowiedzialni za wizerunek placówki.
Kierownik gospodarczy
Do zadań kierownika gospodarczego należy sprawowanie bezpośredniej kontroli nad:
 - dyscypliną pracy pracowników obsługi,
 - stanem sanitarnym, bhp i ppoż. przedszkola i ogrodu,
- przestrzeganiem przez pracowników obsługi regulaminu pracy,
- prowadzenie gospodarki materiałowej i żywieniowej przedszkola,
- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
Sekretarka
Do zadań sekretarki należy:
- rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
- przepisywanie korespondencji,
- prowadzenie dokumentacji uczniów, wykazu uczniów objętych obowiązkiem szkolnym;
- wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń,
- prowadzenie teczek Akt Osobowych,
- sprawozdawczość, statystyka
- archiwizacja dokumentów (dzienniki lekcyjne, protokoły, teczki Akt Osobowych),
- wszelkie inne zadania zlecone przez dyrektora placówki wynikające ze stosunku pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
c) Pomoc nauczyciela
Do zadań pomocy nauczyciela należy:
- pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
- pomoc w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę,
- utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
- przestrzeganie zasad bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
d) Kucharz:
Do zadań kucharza należy:
- punktualne sporządzanie posiłków,
- pobieranie produktów z magazynu żywnościowego i kwitowanie ich odbioru w raportach   żywieniowych,
- dbanie o racjonalne zużycie produktów,
- utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń kuchennych,
- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
- współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych przygotowywanych posiłków,
- wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych
e) Pomoc kucharki
Do zadań pomocy kucharki należy:
- pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków,
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,
- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
f) Starsza woźna/woźna
Do zadań starszej woźnej/woźnej należy:
- utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
- współdziałanie z nauczycielem,
- obsługa przy posiłkach,
- pomoc przy karmieniu dzieci,
- pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych przez dzieci ,
- dbanie o powierzony sprzęt,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
g) Woźna - Szatniarka
Do zadań woźnej - szatniarki należy:
- utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
- pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających,
- dbałość o rzeczy pozostawione przez dzieci w szatni,
- pełnienie zadań opiekuńczo-obsługowych w stosunku do dzieci,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
- wydawanie dzieci tylko ich prawnym opiekunom lub osobom przez nich upoważnionym,
- wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się teczce akt osobowych.
h) Starszy dozorca/dozorca
Do zadań starszego dozorcy należy:
- utrzymywanie czystości na terenie ogrodu i przynależącym do przedszkola,
- codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń przedszkola i terenu ogrodu pod względem bezpieczeństwa,
- wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,
- dokonywanie zakupów,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
- wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i wynikających z organizacji pracy.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.
Pokaż informacje o artykule