Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Tryb działania


Przedszkole działa na podstawie:
1)  Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie Oświaty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669 ze zm.).
2) Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz.996 ze zm.)
3) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017, poz. 2203)
4) Aktu założycielskiego Przedszkola nr 156 w Warszawie;
5) Statutu Przedszkola nr 156
 
Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 156
 
  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty,  Prawa Oświatowego oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
 
- zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 
- zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,
 
- realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy własne pisane zgodnie z podstawą programową,
 
- zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
 
- kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
 
- umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,
 
- wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole,
 
- udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 
- konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
 
- zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki,
 
- przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady: zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności.
 
Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola .
 
Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
 
  a) Miasto Stołeczne Warszawa,
 
  b) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
 
  c) przychodów konta dochodów własnych
 
Pokaż informacje o artykule